ຄະແນນຂອງຮ້ານຄ້າ

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຮ້ານ:

Rank C

ສະເລ່ຍ 1 ຄົນ

Product quality
8
Speed of delivery
0
Service quality
9
Product information
8

Badges

Sales Lv 5/9
Customers Lv 1/9

ເລືອກພາສາ